حدود شرایط شرکت در مناقصه جهت بروزرسانی و ایجاد قیمت منطقه ای سال 99 مطابق با شرایط ذیل الاشاره می باشد .
1-برآورد اولیه انجام کار : به حروف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به عدد 1/500/000/000 ریال .
2-مدت انجام کار: از تاریخ انعقاد قراداد به مدت دو (2) ماه شمسی می باشد .
3-تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 11:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/12/28 می باشد .