شهرداری نکا حسب  مصوب شماره 1378مورخ 1399/11/26شورای محترم اسلامی شهر نکا در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری جهت یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان آرامگاه ساختمان تجاری اداری آرامستان ، طبقه همکف ، ضلع غربی به مساحت 37/5متر مربع به انضمام 14 متر مربع بالکن تجاری را به صورت اجاره از طریق آگهی مزایده به مدت یک (1) سال شمسی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به اجاره اقدام نماید . لذا متقضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری نکا مراجعه و یا با شماره تلفن های 4-34723010-011 تماس حاصل نمایند.
قیمت پایه اجاره بها ماهیانه به مبلغ 10/000/000 ریال و برای مدت یکسال شمسی به مبلغ 120/000/000 ریال می باشد .
مدت زمان دریافت اسناد مزایده در ساعت اداری از تاریخ 1399/12/24 الی 1399/12/28 می باشد .
مهلت قبول پیشنهاد ها تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/01/14 ساعت 14:00 می باشد .
تاریخ بازگشایی اسناد مزایده ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/01/15 می باشد .