شهرداری نکا در نظر دارد پوشش بیمه شخص ثالث تعداد 39 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به مدت 12 ماه شمسی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه بیمه گرهای واجد شرایط و متقاضی شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه در وقت اداری از تاریخ 1400/01/22 به امور قراردادهای شهرداری نکا مراجعه نمایند .
مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26 ساعت 12:00 می باشد .
تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/01/28 می باشد.