احتراما بدینوسیله یک برگ استعلام بها مربوط به تعیین جوشکار ماهر (پیمانکار) به منظور انجام عملیات جوشکاری پروژه های عمرانی سطح شهر نظیر ساختن درب ، پنجره، نرده، پل عابر پیاده و ماشین رو، پلهای سطح شهر ، پایه فنس ، پایه مجسمه ، تابلو، لوله،پلیت،صفحه،پایه صندلی،وسیله ورزشی و دیگر امورات مربوطه همراه با تهیه و تامین موتور سیار در صورت نیاز به پیوست ارسال، لذا شایسته است نسبت به تکمیل آن اقدام و تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 1400/01/24 به دبیرخانه شهرداری ارسال دارید .