شهرداری نکا در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه های شماره 886 مورخ 99/09/18 و شماره 1373مورخ 99/11/09 شورای محترم اسلامی شهر نکا نسبت به فروش تعداد یکدستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی تحت مالکیت خود با مشخصات مشروحه ذیل از طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی کتبی با توجه به کارشناسی روز اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری نکا مراجعه و یا با شماره تلفن های 4-34723010-011 تماس حاصل نمایند.
1-آخرین مهلت ارائه مدارک پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1400/02/04می باشد .
2-بازگشایی پاکت های واصله ساعت 13روز یکشنبه مورخ 1400/02/05با حضور هیات عالی معاملات در شهرداری می باشد .
3-تاریخ دریافت اسناد مزایده در ساعت اداری از تاریخ 1400/01/18الی 1399/01/25می باشد .