شهرداری نکا در نظر دارد از طریق آگهی فراخوان نسبت به جذب مهندسین مشاور به روز رسانی و ایجاد قیمت منطقه ای سال 1400 اقدام نماید لذا از کلیه مهندسین واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت در زمینه شهرسازی و انفورماتیک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ 1400/1/21 تا 1400/1/26 نسبت به دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری نکا مراجعه و جهت انجام مراحل ارزیابی کیفی رزومه و سوابق اجرایی خود را به این امور ارائه نمایید ضمنا شهرداری نکا در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .