شهرداری نکا به استناد مجوز شماره 35724-1399/11/30 شورای اسلامی شهر نکا در نظر دارد عملیات رفت و روب جمع آوری بارگیری و حمل زباله های شهری اعم از زباله های خانگی تجاری اماکن عمومی  زباله بیمارستانها و غیره .. کلیه محدوده شهری و انتقال آن به کارخانه کمپوست شهرداری های شرق استان واقع در شهرستان بهشهر جاده زاغمرز ضلع شمالی شهرک صنعتی 2 یا مرکز دفن زباله شهرداری واقع در کیلومتر 8 جاده نکا قرمرض بصورت مکانیزه (عدم ریزش شیرابه و زباله در مسیر انتقال ) توسط ماشین آلات مکانیزه مورد نیاز و حفظ ایجاد و نگهداری فضای سبز شهری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی به شرح ذیل واگذار نماید .
1- تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از تاریخ 1400/01/29 الی 1400/02/04 می باشد .
2-مهلت قبول پیشنهاد ها تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1400/02/09 ساعت 13 می باشد 
3- تاریخ باز گشایی اسناد مناقصه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/02/11 می باشد .