شهرداری نکا به استناد مجوز شماره 35724-1399/11/30 شورای اسلامی شهر نکا در نظر دارد تامین نیروی خدماتی و اجرایی در واحدهای اداری ، روابط عمومی ، سدمعبر، موتوری ، کارخانه آسفالت ، جایگاه CNG ، طرح دریا، و آتش نشانی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی به شرح ذیل واگذار نماید
1- تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از تاریخ 1400/01/29 الی 1400/02/04 می باشد .
2-مهلت قبول پیشنهاد ها تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1400/02/09 ساعت 13 می باشد 
3- تاریخ باز گشایی اسناد مناقصه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/02/11 می باشد .