شهرداری نکا در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به احداث کانال با دیواره بلوکی در منطقه خسروانی نقشه ، دتایل ، ریز متره و فهرست های بهای پیوستی رشته ابنیه و فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 با برآورد هزینه اولیه به مبلغ کل به حروف چهار میلیارد و ششصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و پنجاه و هشت ریال به عدد 4/687/754/358 ریال از محل منابع داخلی از طریق پیمانکاران و شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط و دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنیه، راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 با شرایط زیر اقدام نماید لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-34723010-011 تماس حاص نمایند .
1- تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از تاریخ 1400/01/24الی 1400/01/31می باشد .
2-مهلت قبول پیشنهاد ها تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 1400/02/11ساعت 14می باشد 
3- تاریخ باز گشایی اسناد مناقصه ساعت 13صبح روز یکشنبه مورخ 1400/02/12می باشد .