بدینوسیله یک برگ استعلام بها مربوط به خرید ماسه شسته مرغوب، ماسه دستگاهی مرغوب، سنگ شکسته بادامی رودخانه ای مرغوب و تخلیه در سطح شهر نکا و مجتمع شهید گرائیلی شهرداری نکا واقع در کیلومتر 5 جاده نکا-بهشهر به پیوست ارسال می گردد. لذا شایسته است نسبت به تکمیل آن اقدام و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 1400/02/09 به دبیرخانه شهرداری ارسال دارید .