عملکرد  واحد فضاي سبز

 

1-   كاشت 200 اصله درخت نارنج كوچه شهيد تركيان

2-   كاشت 500 اصله درخت چنار كناره جاده ايي روبروي شهرك شهيد عباسپور حاشيه هاي رودخانه

3-    كاشت 500 اصله  نهال انجيلي حاشيه رودخانه و پارك مادر

4-   چمن زني كل بلوارهاي سطح شهر 4 بار در طي دو ماه

5-   كود پاشي باغچه هاي سطح شهر حاشيه هاي خيابانهاي كل شهر  10 كاميون جهت كاشت گلهاي فصلي

6-   كاشت چمن بلوارهاي  تازه  تأسيس  روبروي جاده سيمان 300 كيلو

7-   خاك ريزي باغچه هاي تازه درست شده روبروي پمپ بنزين داخل شهر

8-   وجين كردن گلهاي نشايي در سطح شهر 2 بار طي دو ماه

9-   كاشت انواع گلهاي نشايي سطح شهر به مقدار70000  بوته طي دو ماه باغچه هاي تازه تأسيس

10 - اصلاح درختچه هاي داخل بلوار هرس و جابجايي بعضي از درختچه ها

11-كاشت گلهاي فصلي داخل پارك شهيد بهشتي و پارك مادر به مقدار 20000 بوته

12-كندن چاله هاي سطح شهر و بيرون از شهر توسط كارگران

13-كاشت درختچه هاي زينتي درون بلوار ها روبروي سه راه سيمان

14-كاشت گلهاي فصلي كل سطح شهر به مقدار 100000 بوته

15-باغچه هاي درست شده درون بلوارها از روبروي پمپ بنزين تا روبروي شركت تعاوني سمت بهشهر و كاشت گل فصلي از اداره برق تا روبروي اداره بيمه.