عملیات روگش آسفالت ورودی شهر انجام شد

گزارش تصویری از عملیات روکش آسفالت ورودی شهر


بازدید مهندس جمشیدی عملیات آسفالت کوچه عزیزی

به گزارش روابط عمومی : مهندس جمشیدی شهردار نکا به همراه معاون فنی و مسئول عمران شهرداری از روند عملیات آسفالت کوچهعزیزی بازدید بعمل اورند


بازدید مهندس جمشیدی از روند کار روکش آسفالت کوچه نوری

به گزارش روابط عمومی : مهندس جمشیدی شهردار نکا به همراه معاون فنی و مسئول عمران شهرداری از روند عملیات روکش آسفالت کوچه نوری بازدید بعمل اورند

گزارش تصویری از عملیات روکش آسفالت ورودی شهر

به گزارش روابط عمومی : مهندس جمشیدی شهردار نکا به همراه معاون فنی و مسئول عمران شهرداری از روند عملیات آسفالت کوچهعزیزی بازدید بعمل اورند

به گزارش روابط عمومی : مهندس جمشیدی شهردار نکا به همراه معاون فنی و مسئول عمران شهرداری از روند عملیات روکش آسفالت کوچه نوری بازدید بعمل اورند