جلسه ستاد اجرایی آزادسازی سواحل و جلسه کمیته عمران و ساماندهی سواحل استانداری 25-02-1041

جلسه ستاد اجرایی آزادسازی سواحل و جلسه کمیته عمران و ساماندهی سواحل استانداری 25-02-1041


جلسه در خصوص ساماندهی حاشیه نکا رود با سیل زدگان سال 78 (25-02-1401)

جلسه در خصوص ساماندهی حاشیه نکا رود با سیل زدگان سال 78 (25-02-1401)


سمپاشی درختان سطح شهر واحد فضای سبز شهرداری نکا25-02-1401

سمپاشی درختان سطح شهر واحد فضای سبز شهرداری نکا25-02-1401


کاشت چمن پارک ملت توسط واحد فضای سبز شهرداری 26-02-1401

کاشت چمن پارک ملت توسط واحد فضای سبز شهرداری 26-02-1401

جلسه ستاد اجرایی آزادسازی سواحل و جلسه کمیته عمران و ساماندهی سواحل استانداری 25-02-1041

جلسه در خصوص ساماندهی حاشیه نکا رود با سیل زدگان سال 78 (25-02-1401)

سمپاشی درختان سطح شهر واحد فضای سبز شهرداری نکا25-02-1401

کاشت چمن پارک ملت توسط واحد فضای سبز شهرداری 26-02-1401